Algemene Voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Jalvino en op alle met Jalvino aangegane overeenkomsten.

1.2 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3 Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Jalvino is ingestemd.

1.4 Onder “Koper” wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Jalvino in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 Jalvino behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Jalvino en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Jalvino is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Jalvino is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3 Een persoonlijke offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
– de potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan Jalvino via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Jalvino ontvangen.
– de potentiële Koper heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
– de Koper heeft laten weten akkoord te gaan met een offerte en dit akkoord is door Jalvino ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, al dan niet per e-mail, aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres. Deze overeenkomst kan door Jalvino herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Jalvino de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.

2.6 Koper en Jalvino komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Jalvino gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Jalvino garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (BTW).

3.2 Bezorgkosten worden bij de bestelling weergegeven. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Betaling
4.1 Jalvino zal tot uitvoering van de overeenkomst overgaan na ontvangst van de aanbetaling, zoals die in de opdrachtbevestiging is weergegeven. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDeal en vooruitbetalen.

4.2 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Jalvino als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

5. Levering en leveringstijd
5.1 In beginsel streeft Jalvino ernaar om bestellingen binnen 1 week na ontvangst van de betaling af te leveren.

5.2 Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Jalvino kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd of opgehaald gaat het risico waar het deze producten betreft over op de Koper.

5.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6. Ruilen en herroepingsrecht
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren en bij defecten zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen zeven (7) dagen) contact op te nemen met Jalvino. Ruilen is uitsluitend mogelijk in overleg. De Koper krijgt een vervangend product of zijn/haar geld terug, zulks ter keuze van Jalvino en een en ander exclusief de verzendkosten.

7. ‘Niet tevreden, geld terug’-garantie
7.1 De Koper is gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van het betreffende product. De Koper dient Jalvino hiervan per brief of e-mail op de hoogte te stellen, onder opgave van het bestelnummer.

7.2 Jalvino zal binnen 30 werkdagen na ontvangst van het bericht van ontbinding het door Koper betaalde bedrag retourneren.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Jalvino is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid
9.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Jalvino dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

9.2 Aangezien de producten van Jalvino allen met de hand vervaardigd worden garandeert Jalvino niet dat elk product exact gelijk is aan de foto op de website of aan de door de Koper ter beschikking gestelde afbeelding. Kleuren, ontwerpen en formaten van geleverde producten kunnen verschillen vertonen met de op de website getoonde of door de Koper aangeleverde foto’s en specificaties.

9.3 Jalvino is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Jalvino kan niet aansprakelijkheid gehouden worden voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.4 Indien Jalvino om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

9.6 De Koper is gehouden Jalvino te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Jalvino zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

10. Overmacht
10.1 In geval van overmacht is Jalvino niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom
11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Jalvino, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi, auteurs, merk, tekeningen en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming Jalvino, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens
12.1 Jalvino zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 De rechter in de vestigingsplaats van Jalvino is bij uitsluiting bevoegd van geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Jalvino of overeenkomsten die met haar gesloten zijn kennis te nemen.

14. Voorwaarden cadeaubon en kortingsbon
14.1 Cadeaubonnen en kortingsbonnen zijn geldig op de gehele voorraad van Jalvino en de aangegeven waarde is in euro’s, inclusief BTW.

14.2 Indien de waarde van een gekozen product hoger ligt dan de waarde van de cadeaubon of kortingsbon dient het resterende bedrag bijbetaald te worden. De gehele waarde van de cadeaubon of kortingsbon dient in één bestelling gebruikt te worden, een eventueel resterend bedrag geeft geen recht op restitutie. De cadeaubon of kortingsbon is niet tegen contant geld inwisselbaar, ook niet na een beroep op de in artikel 7 genoemde garantie. De cadeaubon of kortingsbon kan niet als een eventuele aanbetaling worden gebruikt.

14.3 De cadeaubon of kortingsbon heeft een geldigheid van 12 maanden na de afgiftedatum, welke is vermeld op de cadeaubon.

14.4 Aanpassen van waarde, afgifte datum, en/of volgnummer maakt de cadeaubon of kortingsbon ongeldig.